نامه سرگشاده شبکه افغانی ضد فساد به مجمع عمومی سازمان ملل

شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری نامه ی سرگشاده ی را عنوانی اشتراک کنندگان مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر نموده است.

در این نامه ضمن سپاسگزاری از آنچه بی طرفی سازمان ملل متحد در طول تاریخ در قضایای افغانستان خوانده شده آمده است که باوجود دستاورد بزرگ و پیشرفت های قابل ملاحظه، افغانستان در طی ده سال گذشته در همه سطوح به شدت متضرر شده است.

در نامه همچنان آمده است که با وجود تعهدات دولت در خصوص حسابدهی و شفافیت تاهنوز هیچ اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد صورت نگرفته است.

در نامه همچنان گفته شده که: شبکه افغانی مبارزه علیه فساد اداری تاکید می نماید که عامل اصلی افزایش ناامنی ها، بی ثباتی ها، بی عدالتی ها، خشونت ها، زرع و قاچاق مواد مخدر و موانع کلیدی در برابر دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر، و توسعه در افغانستان، فساد اداری میباشد.

در این نامه ضمن آن که تذکر داده شده که باوجود این که برخی مقامات عالیرتبه حکومتی درموارد فساد اداری متهم شده اند اماتاهنوز هم عدالت تامین نگردیده است. شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری دراین نامه سرگشاده هشدار داده است که اگر موضوع فساد اداری در افغانستان با جدیت پی گیری نگردد پس دستاوردهای مشترک افغانستانی ها و همکاران بین المللی شان بی نتیجه خواهد بود.

منبع گزارش: http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=41993

 این نامه سرگشاده بسیار خوب ونوید بخش است اما خداکند که خود همین شبکه افغانی ضد فساد آغشته به فساد و  به دستور و هدایت مفسدان بزرگ نباشد! زیرا مردم افغانستان آنقدر از فساد گسترده نگرانی دارند که به نهادهای افغانی که با نامهای مختلف ظاهر می شوند اطمنان نمی شود و از کجا معلوم است که آنها نیز یک شاخ از فساد نباشند که با یک پوست جدید سربیرون کرده اند!

 

/ 1 نظر / 65 بازدید
شاگرد عباسی

فساد ریشه ای تمام بد بختیهای کشورهای جهان سوم است. می دانید بهترین شیوه ای یادگیری زبان انگلسی چیست؟ به سایت ما مراجعه نمایید و بخوانید. سواد که زیاد شده با فساد هم می توانید مبارزه نمایید.