افغانستان کشور کمیسیونها!

کشور کمیسیونها!

اگربه افغانستان عزیز لقب غرور آفرین “کشور کمیسیونها نام بگذاریم”  بی جهت  نامگذاری نکرده ایم. هرکسی که به طور منظم با اخبار سروکار داشته باشد بیشتربه تناسب این نام پرافتخار با وطن مان افغانستان پی می برد. به لطف خدا کشورما آنقدر کمیسیون سازشده است که کمیسیون عالی دیروز هنوز کارش را شروع نمی کند که کمیسیون عالی امروز متولد می شود. کمیسیون روی کمیسیون آنهم از نوع عالی عالی اش با معاش عالی.  نه از این کمیسیونهای رده پایین و با معاش معمولی.
بدیهی است که چون کمیسیونها عالی است نتایج عالی نیز داشته است که در رأس آنها ساکت کردن تعدادی چوکی طلب ها با زدن مهرهای محکم بردهان شان ولالایی و سرگرم کردن مردم خسته و نگران افغانستان که  به خواب و استراحت وتخلیه ذهنی بیشترنیاز دارند. روشنترین نمونه اش همین کمیسیون عالی عالی صلح بود که برای عُلوّ درجه اش همین بس که هرچه کله های کلان بود همه را جوجه وار زیر بال خود گرفته بود وعُلوّ مقامش تاجایی پیش رفت که به سرحد انفجار رسیده سرانجام فقط با انفجار یک بمب ساده دست ساز بی سرپرست شد. درجه اعتبارش هم تا آن حد بالا رفت که از شرکت در جلسات صلح وتصمیم گیری برای امنیت آینده افغانستان معاف شد و اینک برای گفتگوهای صلح و ارتباط با برادران عزیز ناراض ما، ناچار باید امریکا وبرادران،  خودشان زحمت مذاکره وتصمیم گیری را کشیده در خارج از افغانستان برای سرنوشت آینده ی افغانستان به توافق برسند!
تولد یک کمیسیون عالی دیگر:
پس از آنی که کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر کارش را به خوبی و موفقیّت تمام انجام داد و مواد مخدراز افغانستان با قاچاقبر و قانون برش ریشه کن شد دولت افغانستان آبستن یک کمیسیون عالی دیگربود که به فضل الهی به سلامتی کامل بتازگی متولد شد. این نوزاد میمون ومبارک را “کمیسیون عالى مبارزه علیه اختطاف وقاچاق انسان” نام نهادند.
بنده تولّد پرخیروبرکت این کمیسیون را به تمامی معاش بگیران کمیسیونها بخصوص اعضای عالی رتبه و خوشبخت این کمیسیون صمیمانه تبریک عرض نموده برای شان کامیابی وشانسهای بیشتر را آرزو می کنم.
برهمه آشکاراست که با ریشه کن شدن مواد مخدربا تمام قاچاقبران ولوازم وعواملش فقط مانده بود قاچاق انسان که آنهم با پیدایش این کمیسیون عالی جدید بزودی ریشه کن خواهد شد وبعد از آن مطابق استراتژی دولت پاک وسالم افغانستان اعضای این کمیسیونها به کمک جهان و جهانیان ارسال شده جهان آلوده را نیزازلوث وجود هرچه مواد قاچاق و قاچاقبرو قاچاقگروقاچاقخر وقاچاق فروش قاچاق سود و قاچاق خور وقاچاقچی وقاچاقگی و … بکلی پاک خواهد کرد.
البته این چشم روشنی برای اعضای کمیسیونهای عالی دیگر لازم به یاد آوری نیست که نگران نباشند کمیسیونهای زیاد عالیِ عالی در راهند که با همان روال کمسیونهای عالی گذشته یکی پس از دیگری به سلامتی و شادمانی متولد خواهد شد.
به نظر تایپ کننده این جملات،  فقط جای دو کمیسیون اَبرعالی  ودرحد اعلا شدیدا خالی است.
یکی: ” کمیسیون اعلای مبارزه با قاچاق افغانستان” که طمعمه چرب برای قاچاقبران کشور ربا شده است که در خرید و فروش کشورقوانین مربوطه را رعایت نمی کنند.
دیگری: “کمیسیون اعلای سازماندهی کمیسیونهای عالی افغانستان”  که بین این کمیسیونهای عالی که دیگر شمارش آنان کار سوپر کامپیوترهای دنیاست  سازماندهی و انضباط برقرار کند تا مبادا یک نفرسودجو وحریص بر خلاف قانون کمیسیونها در بیشتر ازکمیسیونهایی مورد نظر،  ثبت نام نموده علاوه برحقوق که  از کمیسیونهای مجاز می گیرد ازچند کمیسیون دیگرنیزمعاش دالری خودرا بگیرد که خدای نخواسته  موجب ضیاع حقوق مسلم دیگر اعضای کمیسیونهای عالی بشود!

این مقاله از این منبع  کپی شده است

/ 0 نظر / 43 بازدید