خوبان چه می خواهند

گدایان بهر روزی طفل خود را کور میخواهنـد

طبیبـان دائما مخلوق را رنجـور می خواهــند

 

 همیشه مرده شویان راضی اند برمردن مردم

 بنـازم مطــربان را،خلق را مسـرور میخـواهند

 

منبع: http://www.bandamir.com/f/

/ 0 نظر / 21 بازدید