/ 1 نظر / 38 بازدید

سلام . حامد کرزی کارمند شرکت نفتی دیک چنی معاون جرج بوش بود و برای گول زدن مردم افغان این لباس را به تنش پوشاندند و رئیس جمهور دائمی افغانستانش کردن . تا کشاورز افغانی خشخاش میکارد این نفرین و نکبت از سر افغانستان برداشته نخواهد شد